Policy

Kvalitetspolicy

Säker kvalitet är en strategisk uppgift inom Tranås Industrikablage och omfattar all personal. Samtliga processer skall kännetecknas av en strävan mot noll fel, där noll fel åstadkommes genom planerade förebyggande åtgärder.

Korrigerande och förebyggande aktiviteter för ständiga förändringar till det bättre d.v.s. ständiga förbättringar upptar betydande del av vår verksamhet.

För att leva upp till begreppet målstyrd organisation fokuserar vi på våra uppsatta mål. Mätningar av resultaten är en mycket värdefull del av företagets ledning.

Varor ska levereras i rätt tid och med rätt kvalitet enligt avtalade specifikationer och lagkrav. Målet är att Tranås Industrikablage skall vara kända för god kvalitet. Varje leverans skall ge en kvalitetssäker del av kundens produkt och vara rekommendation för kommande affärer.

Miljöpolicy

Tranås Industrikablage är leverantör av kablage.
Vår verksamhet ska syfta till att vara långsiktig och vinstgivande.
Betydande hänsyn ska tas till medarbetarnas hälsa, säkerhet och ett effektivt arbete i alla miljöfrågor.

Vi ska arbeta för en ständigt bättre miljö.

Miljöfrågor ska likväl som ekonomi och kvalitet utgöra en naturlig del av arbetet.
Miljöhoten, våra betydande aspekter, miljömålen och miljöpolicyn ska harmonisera och regelbundet utvärderas och vid behov omarbetas.

Miljöverksamheten ska följa företagets organisationsmodell och generella arbetssätt samt präglas av ständiga förbättringar.

Företaget ska följa gällande miljölagar och andra krav samt företa kompetensutveckling inom behövliga områden.

Vår produktion ska hushålla med naturresurser, undvika spill, begränsa avfall samt förhindra utsläpp till luft och vatten och förebygga förorening.

Miljöhänsyn ska tas i samverkan med leverantörer, entreprenörer och andra intressenter.

Resultat och måluppfyllelse ska redovisas och kommunikation ges angående vårt miljöarbete till våra medarbetare.
Information till kunder, övriga intressenter och allmänheten vid förfrågan.

Arbetsmiljöpolicy

Vi arbetar för att ha Tranås bästa arbetsmiljö och medarbetarna ska känna en stolthet att jobba på Tranås Industrikablage.

Vi ska:

Ha god kamratanda, ta hänsyn till och visa omtanke för varandra, det ska kännas roligt att gå till arbetet.

Stödja aktiviteter, för fysisk hälsa o friskvård och åtgärder mot psykisk ohälsa o missbruk samt behandla alla lika och därmed få alla att må bättre.

Arbeta i målstyrda grupper med delaktighet, gruppmöten, arbetsrotation, ständiga förbättringar, utbildning och bra information (både allmänt men särskilt angående säkerhet och risker) ska göra att alla känner sig engagerade.

Ordning och reda, rent och snyggt, god ventilation, bra värme och efter förutsättningarna innehållsrika och säkra arbetsuppgifter ska ge alla en bra trivsel.

Systematiskt arbetsmiljöarbete ska genomföras av ledning och produktionspersonal tillsammans för att även det området ska ha en ständigt positiv utveckling.